Start Gwarancja na piec
Gwarancja na piec

Wybór pelletu a gwarancja na piec

Wielu użytkowników pieców na pellet obawia się stosowania innego peletu niż ten przywieziony przez instalatora w czasie uruchamiania pieca. W bardzo wielu przypadkach instalatorzy, dbając o swój biznes, informują klienta iż "gwarancja na piec jest udzielana pod warunkiem stosowania pelletu konkretnego producenta."

Chcielibyśmy poinformować iż takie praktyki są zwykłą dezinformacją i spełniają wszelkie przesłanki tzw. naciągania klienta.

Producent pieca jest zobowiązany (jeśli piec ma konkretne wymagania jakościowe odnośnie pelletu) do wskazania jakiego typu normy muszą być spełnione przez pellet i jakie ma on mieć parametry. Prawidłowym stwierdzeniem jest np:

  • Przykład A: "piec wymaga zastosowania pelletu drzewnego o max. srednicy 12mm i  wilgotności 10%"
  • Przykład B: "piec wymaga zastosowania pelletu DIN Plus o granulacji 6mm"
  • Przykład C: "piec wymaga zastosowania pelletu spełniającego przynajmniej normę DIN 51731 w granulacji 6mm lub 8mm"


Niedopuszczalne są stwierdzenia typu:

  • "Gwarancja jest udzielana pod warunkiem stosowania pelletu producenta zaaprobowanego przez dostawcę pieca"
  • "Gwarancja jest udzielana pod warunkiem stosowania pelletu firmy XXX"
Praktyki te są nieuczciwe i mają na celu zmuszenie klienta do kupowania pelletu konkretnej firmy, po często zawyżonej cenie..


Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z kodeksem cywilnym, każdemu indywidualnemu nabywcy kotła przysługuje dwuletnia rękojmia, czyli pełna odpowiedzialność sprzedawcy za niezgodność kotła z umową - przy czym niezgodność z umową jest to także nieprawidłowe działanie czy też awaria uniemożliwiająca prawidłowe używanie pieca. Instalator zobowiązany jest usunąć usterki pojawiające się w okresie 2 lat od zakupu na swój własny koszt.

Gwarancja oferowana przez producentów, jest opcjonalną usługą, którą właściciel może ale nie musi wykorzystać. W każdym momencie można zrezygnować z gwarancji, a domagać się usunięcia usterek z tytułu rękojmi.

Poniżej znajduje się porównanie parametrów najpopularniejszych na rynku pelletów i wymagan normy DIN PLUS (na podstawie informacji firm Stelmet i Barlinek, w tym wyników analiz fizykochemicznych dostępnych na stronach producentów)

Najważniejszym parametrem na który zwracają uwagę użytkownicy jest kalorycznośc pelletu. Porównanie tego parametru przedstawiono na rysunku poniżej:

Jak widać, zarówno OLIMP (DIN PLUS) jak i LAVA (DIN 51731) a także produkty firmy Barlinek spełniają wymagania normy DIN PLUS.


Drugim ważnym parametrem jest wilgotność. Porównując pellet do drewna: świeże drewno ma nawet ponad 50%  wilgotności (składa się w połowie z wody), drewno wysuszone "kominkowe" ma około 20-25% wody. Woda się nie pali, a więc trzeba ją odparować. Odparowanie wody pochłania energię... Wniosek - im mniej wody w paliwie, tym więcej energii cieplnej w domu. Norma DIN PLUS mówi o tym, że pellet nie może zawierać więcej niż 10% wody. Dlaczego tak mało? Ano więcej wody powodowałoby najprawdopodobniej rozpad pelletu, jego rozmiękanie a co za tym idzie małą przydatność do palenia.


Jak widać, najbardziej suchy pellet to pellet OLIMP DIN PLUS. Warto zauważyć, że LAVA również spełnia wymagania normy DIN PLUS jeśli chodzi o wilgotność.

Ostatnim z najważniejszych parametrów jest ilość popiołu. Z analizy badań laboratoryjnych wynika że OLIMP DIN PLUS,  pellet firmy Barlinek a także LAVA DIN 51731 mieściły się w wymaganiach normy DIN PLUS


Podsumowując - na trzech najważniejszych parametrach - kaloryczność, wilgotność i ilość popiołu, pellet OLIMP jest bezkonkurencyjny. Pellet LAVA okazał się być bardziej kaloryczny i generować mniej popiołu od konkurenta z Barlinka. Pellet DIN PLUS z Barlinka okazał się zawierać nieco mniej wilgoci niż LAVA, natomiast przegrał w tej konkurencji z pelletem OLIMP.

Porównanie zawartości metali ciężkich nie zmienia tego obrazu sytuacji:

(do porównania przyjęto że wszystkie parametry mierzone jako "mniej niż" wynoszą dokładnie tą wartość, przykładowo jeśli jeden z producentów podawał parametr X wartość "<0.2" a drugi podawał wartość "<0.4" przyjęto odpowiednio wartości 0.2 i 0.4)

W związku z tym, porównując publicznie dostępne wyniki badań w niezależnych laboratoriach, należy stwierdzić że:

Pellet DIN PLUS OLIMP, pellet DIN 51731 LAVA oraz pellety firmy Barlinek, Sylva i Fabich mogą być stosowane we wszelkich piecach na pellet instalowanych na terenie Polski, a ich użycie nie może powodować utraty gwarancji na piec.  

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości